Mercedes-Benz

Obecné informace

Zde najdete informace související s přípravou leasingové nebo úvěrové smlouvy, návody, jak se zachovat například v případě pojistné události, nebo jaké kroky je třeba učinit při řádném nebo předčasném ukončení smlouvy. Pokud již jste zákazníkem MBFS, můžete svoji smlouvu on-line spravovat prostřednictvím zákaznického portálu MBFS.

Nabídka

Pokud máte zájem o konkrétní nabídku financování a ostatních služeb, můžete se obrátit na nás nebo na našeho leasingové poradce.

Uzavření smlouvy

Leasingovou nebo úvěrovou smlouvu s MBFS lze uzavřít velmi snadno a rychle v sídle MBFS nebo u prodejce, kde kupujete Vaše vozidlo. V případě, že budete skládat akontaci od 30%, nebudeme požadovat doklad o výši příjmů resp. ekonomické podklady, pouze doložení totožnosti resp. doklad o existenci Vaší společnosti (tento postup lze uplatnit pouze u firemních zákazníků). V případě akontace 0 - 30% jsou nezbytné podklady odlišné podle toho, zda smlouvu uzavíráte jako:

 • Podnikatel – právnická osoba
 • Podnikatel – fyzická osoba
 • Soukromá osoba

Řádné ukončení smlouvy

Po uplynutí doby leasingu nebo úvěru a po zaplacení zůstatkové hodnoty (a eventuálních nedoplatků) může dojít k řádnému ukončení smlouvy. Proces ukončení smlouvy je ale třeba zahájit dříve, než je termín ukončení uvedený ve smlouvě. Proto od nás v předstihu přibližně dvou měsíců před datem ukončení smlouvy obdržíte Oznámení o řádném ukončení smlouvy, kde se seznámíte s dalším postupem.

Předčasné ukončení smlouvy

Cílem MBFS je mít spokojené zákazníky, kteří se na nás budou znovu obracet v otázkách financování a pronájmu vozidel. Proto se snažíme vyjít našim zákazníkům vstříc při řešení jakéhokoliv problému a umožnit tak dovedení smluvního vztahu až k řádnému ukončení. Přesto však někdy dochází k tomu, že není možné nadále pokračovat ve smlouvě a je nezbytné smlouvu ukončit předčasně. Taková situace nastává, když dojde například k:

 • uzavření dohody o předčasném ukončení smlouvy na základě přání zákazníka.
 • zániku předmětu leasingu - vozidlo je prokazatelně zcela zničeno při havárii, nebo je odcizeno
 • zániku právnické osoby bez právního nástupce,
 • výpadku v platební morálce zákazníka, který není schopen nadále plnit závazky vyplývající ze smlouvy (úplný výčet důvodů předčasného ukončení smlouvy je uveden ve všeobecných podmínkách společnosti MBFS).

Vzniknou-li Vám potíže se splácením, které znemožní další plnění uzavřené smlouvy, rádi bychom Vás požádali o včasné kontaktování Vašeho leasingového poradce. Společně pak najdete nejvhodnější řešení situace – buď provedením změn ve smlouvě a splátkovém kalendáři, nebo jiným způsobem minimalizujícím další náklady (smluvní pokuty, penále za prodlení s placením apod.)

Postup při likvidaci pojistných událostí

V případě poškození nebo odcizení vozidla je pro bezproblémový průběh likvidace pojistné události nezbytné:

 • zajistit vyšetření události Policií České republiky, pokud to vyžadují příslušné právní předpisy, popř. policií cizího státu, pokud škodní událost nastala na území cizího státu
 • oznámit událost na nejbližším zastoupení příslušné pojišťovny, u které je předmět smlouvy pojištěn
 • zajistit prohlídku vozidla likvidátorem a postupovat dle jeho instrukcí
 • zajistit opravu vozidla v autorizovaném servisu
 • oznámit událost MBFS a písemně požádat o uvolnění pojistného plnění na základě formuláře Hlášení pojistné události

V případě prokazatelného zničení vozidla (tzv. totální škoda) a odcizení vozidla je pojistné plnění součástí závěrečného finančního vypořádání smlouvy.